ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์.....EASTERN EUROPE 9 วัน 6 คืน

 • Code BLT63-191470
 • การเดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 69,900.-
 • สายการบิน TG
- ชมจัตุรัสมารีนเพลส ปราสาทนอยชวานชไตน์
- นั่งรถไฟ Cogwheel train ชมยอดเขาซุกชพิตเซ่อ
- ชมพระราชวังและสวนมิราเบล หมู่บ้านฮัลล์ตัท
- ชมสะพานชาร์ล สะพานเชน ปราสาทปราก โบสถ์เซ็นท์วีตัส
- ชมมหาวิหารเซ็นท์สตีเฟ่น อาคารรัฐสภาฮังการี เวียนนา
- พิเศษ!! ล่องเรือพร้อมดินเนอร์สุดหรูบนแม่น้ำดานูบ
- พิเศษ! ขาหมูเสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันขนานแท้

หมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์สโลวาเกีย, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์เชค • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 9 วัน 6 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตราค่าบริการรวม

  • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)
  • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
  • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
  • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
  • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
  • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
  • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
  • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 3,000,000 บาท

  เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

   

  อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท / ท่าน
  • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
  • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป  9 วัน  900 บาท/ท่าน

   

 • Short URL

ทัวร์แนะนำ