ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เชก 8 วัน 6 คืน

 • Code BLT70-168383
 • การเดินทาง 8 วัน 6 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 68,900.-
 • สายการบิน LX
-บินตรงสู่กรุงซูริคกับสายการบิน
-ชมกรุงเบิร์น เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
-พิชิตยอดเขาจุงเฟรา พร้อมรับประทานอาหารบนยอดเขา และชมวิวแบบพาโนราม่า
-ชมเมืองอินซ์บรูก เมืองสวยแห่งแคว้นทีโรล
-ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music
-ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก
-ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย
-ชมเมืองคาโลวีวารี เมืองสปาแสนสวย
-ชมกรุงปราก เมืองเก่าเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
-เข้าชมปราสาทปราก

หมวดหมู่: ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์เชค • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 8 วัน 6 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตรานี้รวมถึง

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิสแอร์ (LX) (กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ และมีน้ำหนักไม่เกิน  23 กิโลกรัม/ท่าน )  
  • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
  • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท กรมธรรม์นั้นคลอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (เงื่อนไขตามกรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) หมายเหตุ: หากท่านต้องการซื้อประกันเพื่อเพิ่มความคุ้มครองสัมภาระในการเดินทาง ในกรณีสูญหายหรือเกิดความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้จัดส่งให้
  • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว (หมายเหตุ *รถใช้ได้ 12 ชั่วโมง/วัน), ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • เจ้าหน้าที่ (ผู้นำเที่ยวไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

   

  อัตรานี้ไม่รวมถึง

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน เท่ากับ 14 ยูโร)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 ยูโร)
  • น้ำดื่มบนรถ
  • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าเดินทางและสัมภาระประจำโรงแรม (เพื่อป้องกันการสูญหาย ควรดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง)
  • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ค่าวีซ่าประมาณ 3,200 บาท)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • Short URL

ทัวร์แนะนำ