ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวาเกีย ออสเตรีย เช็ค 8 วัน 5 คืน

 • Code BLT100-139802
 • การเดินทาง 8 วัน 5 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 39,900.-
 • สายการบิน EK
บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ลินซ์
ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก

หมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์สโลวาเกีย, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์เชค • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 8 วัน 5 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
  • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน
 • Short URL

ทัวร์แนะนำ