ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ฮังการี ออสเตรีย สโลวาเกีย 9วัน 6คืน

 • Code BLT84-150289
 • การเดินทาง 9 วัน 6 คืน
 • ราคาเริ่มต้น 62,555.-
 • สายการบิน QR
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – การ์มิช-พาร์เท่นเคียร์เช่น - การ์มิช
พาร์เท่นเคียร์เช่น -ยอดเขาซุกสปิตเซ่ – จัตุรัสมาเรียนพาซ - ซาลส์เบิร์ก – ฮัลสตัท
เชสกี้ ครุมลอฟ -ปราค - มหวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาลส์
หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ -จัตุรัสเมืองเก่า - ปราค – บราติสลาว่า – บูดาเปสต์
จตุรัสฮีโร สแคว์

หมวดหมู่: ทัวร์ยุโรป, ทัวร์ฮังการี, ทัวร์สโลวาเกีย, ทัวร์เยอรมัน, ทัวร์ออสเตรีย, ทัวร์เชค • ตารางการเดินทาง

 • กำหนดการเดินทาง 9 วัน 6 คืน

 • เงื่อนไขการเดินทาง

  อัตรานี้รวม

  -ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)

  -ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

  -ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

  -ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

  -ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

  -ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

  -ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

  -ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)

  -ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

  -ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์

   

  อัตรานี้ไม่รวม

  -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

  -ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

  -ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

  -ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)

  -ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน

  -ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)

 • Short URL

ทัวร์แนะนำ