บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุ่นใจไปกับเรา บัวหลวงแทรเวล แอนด์เซอร์วิส

บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
228 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต
02-241-8828
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
bualuangtravel.tic@gmail.com

ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก 10วัน 7คืน

ทัวร์อเมริกา รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันตก 10วัน 7คืน
99,999฿
ราคาเริ่มต้น
10 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

-Pier39
-สะพานโกลเด้นเกต
-ถนนย่านลอมบาด
-Camarillo Premium Outlets
-Las Vegas Premium Outlets
-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
-Horseshoe Bend
-แอนทีโลป แคนยอน
-แมนไชนีส เธียเตอร์
-ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม
-ซานตาโมนิก้า

BLT-042-079

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 03.35

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

 • 06.35

  เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 616

 • 10.25

  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 14.00

  เหินฟ้าต่อจากฮ่องกง สู่สนามบินซานฟรานซิสโก โดยเที่ยวบินที่ CX 870

 • 11.35

  เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก  

  เดินเล่นที่ Pier39

  นำท่านสู่ท่าเรือ Fisherman’s Wharf  ชมอ่าวซานฟรานซิสโก

  นำท่านสู่ สะพานโกลเด้นเกต

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  นำทุกท่านนั่งรถราง

  ชมถนน Crookest Street

  เดินทางสู่เมืองมอนเทอเรย์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินเล่นที่ Cannery Row

  ชมวิวริมทะเลไปตามถนน 17-Mile Drive

  ถ่ายรูปคู่กับต้น The Lone Cypress

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมืองโซลแวง Solvang

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ Camarillo Premium Outlets

 • ค่ำ

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ช้อปปิ้งที่ Las Vegas Premium Outlets

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านชมความงามสง่าของแกรนด์แคนยอน

  ชมวิวบริเวณ เซ้าท์ริม

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมือง เพจ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  ชม Horseshoe Bend

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  แอนทีโลป แคนยอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมือง ลอสแองเจลิส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  นำท่านสู่ย่าน ฮอลลีวูด

  ชม แมนไชนีส เธียเตอร์ 

  ชม ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม

  ซานตาโมนิก้า

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 9
 • 00.30

  เหินฟ้าจาก ลอสแองเจลิสสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 881

วันที่ 10
 • 06.45

  เดินทางถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 08.55

  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CX 717

 • 10.50

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม:

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)

ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของ

 

กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (5 USD ต่อวันต่อคน)

ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)

Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมทัวร์แนะนำ