บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุ่นใจไปกับเรา บัวหลวงแทรเวล แอนด์เซอร์วิส

บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
228 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต
02-241-8828
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
bualuangtravel.tic@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน กระบี่-ทะเลแหวก-ถ้ำพระนาง 3วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ ภาคใต้..ท่องทะเลอันดามัน กระบี่-ทะเลแหวก-ถ้ำพระนาง 3วัน 2คืน
13,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

วัดถ้ำเสือ-น้ำตกร้อน-สระมรกต-สุสานหอย-ท่องทะเลกระบี่4เกาะ-ทะเลแหวก - เล่นน้ำดำน้ำชมปะการัง-เกาะปอดะ-ท่าปอมคลองสองน้ำ

BLT-178-369

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ดอนเมือง-กระบี่-น้ำตกร้อน-สระมรกต-สุสานหอย-อ่าวนาง
 • 04.45

  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองเที่ยวบินในประเทศอาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 แถว 14-15 สายการบินนกแอร์ สังเกตป้ายต้อนรับ “แตงโมทัวร์” มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ แล้วเดินเข้าสู่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

 • 06.30

  เหิรฟ้าสู่ จังหวัดกระบี่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7910

 • 07.45

  ถึง ท่าอากาศยานกระบี่ ให้ท่านรับสัมภาระ แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ เดินทางท่องเที่ยวใน จ.กระบี่  

 • 09.00

  เดินทางสู่  น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อน นั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด เชิญท่านพักผ่อนหรือจะลงเล่นน้ำในสระมรกตตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.30

  เดินทางสู่ สุสานหอย 40 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ำจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี

 • 15.00

  นำท่านเที่ยวชม วัดแก้วโกรวาราม กราบสักการะขอพรพระประธาน ภายในวิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ปูดำ ที่ด้านหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ำ สัญลักษ์ของเมืองกระบี่

 • 17.00

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม The Small Hotel Krabi พักผ่อนตามอิสระ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร  จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนในยามค่ำคืน

วันที่ 2 ท่องทะเลกระบี่-ถ้ำพระนาง-ทะเลแหวก-เกาะทับ-เกาะหม้อ-เล่นน้ำ-ดำน้ำชมปะการัง-เกาะปอดะ
 • เช้า

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา

 • 09.00

  นำท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลำหรู ท่องทะเลกระบี่ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านด้วยน้ำดื่มเย็นๆ

 • 09.30

  นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม ชม ถ้ำพระนาง ถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออกสถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ท่านจะได้เห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้

 • 10.30

  นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่เกาะทับและเกาะหม้อ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ให้ท่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเลอันดามัน และพักผ่อนตามอิสระ

 • 11.00

  นำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล

 • กลางวัน

  นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน(4) แบบปิกนิก(อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสนอากาศสบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือเล่นน้ำทะเลบริเวณเกาะปอดะตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

 • 14.30

  นำท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นพรัตน์ธารา

 • 14.30
 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอิสระ

วันที่ 3 ท่าปอมคลองสองน้ำ-วัดถ้ำเสือ-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • เช้า

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

 • 09.00

  เดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ

 • 11.00

  ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของทะเลแปรรูปต่างๆ และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ ที่ร้านศรีกระบี่

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.30

  นำท่านเข้าสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีถ้าต่างๆและทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมวิวทัวทัศน์ของเมืองกระบี่ที่สวยงาม

 • 15.30

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกระบี่

 • 16.30

  ถึง ท่าอากาศยานกระบี่ เช็คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง

 • 18.00

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7915

 • 19.20

  เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-กระบี่ สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด Economy Class  20 กิโลค่าตั๋วเครื่องบิน กระบี่-ดอนเมือง สายการบินนกแอร์ ชั้นประหยัด Economy Class  20 กิโล
 3. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 8. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์  อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง บริษัทฯ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ