บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุ่นใจไปกับเรา บัวหลวงแทรเวล แอนด์เซอร์วิส

บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
228 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต
02-241-8828
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
bualuangtravel.tic@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เมืองปราสาทสองยุค...มหานครแห่งกีฬา บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เมืองปราสาทสองยุค...มหานครแห่งกีฬา บุรีรัมย์ 2 วัน 1 คืน
4,300฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • หลวงพ่อโต(วัดโนนกุ่ม)
 • ปราสาทเมืองต่ำ
 • ปราสาทหินพนมรุ้ง
 • ถนนคนเดินเซราะกราว
 • ศาลหลักเมือง
 • สนามไอ โมบาย สเตเดี้ยม
 • วนอุทยานเขากระโดง
 • ซื้อของฝากมวกเหล็ก
BLT-178-421

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-หลวงพ่อโต วัดโนนกุ่ม-ปราสาทเมืองต่ำ -ปราสาทหินพนมรุ้ง -ถนนคนเดินเซราะกราว-บุรีรัมย์
 • 05.30

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 06.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดนครราชสีมา เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
  บริการอาหารกล่อง ขนมปัง น้ำผลไม้  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 10.00

  เดินทางถึง อ.สีคิ้ว นำท่านเข้าสู่ วัดโนนกุ่ม ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล

 • 11.00

  เดินทางสู่ จังหวัดบุรีรัมย์

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม  ปราสาทเมืองต่ำ ศาสนสถานในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ ที่ตั้งอยู่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งเพียง 8 กิโลเมตร และตั้งอยู่บนพื้นราบ ขณะที่ปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนเชิงเขา จึงเป็นที่มาของชื่อเรียก ปราสาทเมืองต่ำ นอกจากความงดงามที่ตัวปราสาทเองแล้ว สระน้ำทั้ง 4 ทิศโดยรอบ ซึ่งประดับขอบสระด้วยหินทรายแกะสลักเป็นรูปพญานาค 5 เศียร ก็งดงามเช่นกันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ดอกบัวในสระเบ่งบานพร้อมกัน

 • 15.00

  เดินทางสู่ อ.เฉลิมพระเกียรติ นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ชมความงดงามของ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินสีชมพูที่สวยงาม ตั้งอยู่บนยอดเขาภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้ว นำท่านเข้าชมตัวปราสาทหิน ชมลวดลายการแกะสลักหินทรายที่สวยงามหน้าบัน และทับหลังที่เป็นเรื่องราวต่างๆ และชม ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

 • 18.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เทพนคร

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเซราะกราว เป็นถนนคนเดินเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย 

 • 21.00

  นำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 2 ศาลหลักเมือง -สนาม ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม-วนอุทยานเขากระโดง-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า

 • 08.00

  อำลาที่พัก นำท่านเที่ยวในบุรีรัมย์ นำท่านสักการะ ศาลหลักเมือง ที่ชาวบุรีรัมย์ให้ความเคารพนับถือ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ให้ท่านได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมความสวยามของสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นแบบปราสาทหินพนมรุ้ง เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุรีรัมย์  และพาท่านลิ้มรสกับ ถนนลูกชิ้นยืนกิน หน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ “อร่อยจนหยุดไม่อยู่” น่าจะเป็นนิยามการกินลูกชิ้นทอดหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์ เรียงรายเป็นแนวยาวอยู่หน้าสถานีรถไฟ แต่ละร้านพยายามสร้างจุดขายของตัวเอง บางร้านลูกชิ้นหลายอย่าง บางร้านมีผักแกล้มแปลกๆ บางร้านมีน้ำจิ้มหลายแบบว่ากันไป

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ สนามไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ผ่านสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ที่ชาวบุรีรัมย์ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 • 09.30

  นำท่านเข้าชม สนามฟุตบอล ไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์” เป็นสนามที่ได้ชื่อว่า สร้างเสร็จเร็วที่สุดในโลก และได้มาตรฐานระดับโลก FIFA ของสโมสร บุรีรัมย์ยูไนเต็ด(ปราสาทสายฟ้า) เชิญท่านเดินชม หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอิสระ

 • 10.30

  นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานเขากระโดง ที่ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว นำท่านสักการะ
  พระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปคู่เมืองที่ประดิษฐานอยู่บนเขา เพื่อความเป็นสิริมงคล และท่านสามารถชม
  ทิวทัศน์ของเมืองบุรีรัมย์ได้
  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ที่ อ.มวกเหล็ก อาทิขนมกระหรี่พับ และสินค้าอื่นๆ ตามวลีที่ว่า เนื้อนุ่ม นมดี กระหรี่ดัง

 • 18.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ