บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุ่นใจไปกับเรา บัวหลวงแทรเวล แอนด์เซอร์วิส

บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
228 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต
02-241-8828
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
bualuangtravel.tic@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน-ภูป่าเปาะ-ฟูจิเมืองเลย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงคาน-ภูป่าเปาะ-ฟูจิเมืองเลย 3 วัน 2 คืน
6,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดเนรมิตวิปัสนา
 • พระธาตุศรีสองรัก
 • พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน
 • ถนนคนเดินเชียงคาน
 • ชมวิวภูทอก
 • แก่งคุดคู้
 • พระใหญ่ภูคกงิ้ว
 • ภูป่าเปาะ(ฟูจิเมืองเลย)
 • สวนหินผางาม
BLT-178-426

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-หล่มสัก-ด่านซ้าย-วัดเนรมิตวิปัสนา-พระธาตุศรีสองรัก-พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน-เชียงคาน
 • 06.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  อ.หล่มสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง+น้ำผลไม้  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 06.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 06.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  อ.หล่มสัก โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง ขนมปัง+น้ำผลไม้  และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • กลางวัน

  ถึง อ.หล่มสัก บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร อ.หล่มเก่า ลิ้มรสเส้นขนมจีนสมุนไพรหลากหลายสีพร้อมน้ำยา 3 อย่าง,ไข่ต้ม,ลูกชิ้นปลาลวก,หมูย่างที่เติมได้จนอิ่ม

 • 13.00

  เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย ตามเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา

 • 14.00

  นำท่านเที่ยวชม วัดเนรมิตวิปัสนา ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ให้ท่านนมัสการ “พระพุทธชินราชจำลอง” ชม

  สถาปัตยกรรมภายในวัดที่สร้างจากศิลาแลง ที่ดูสวยงามแปลกตา ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารที่สวยงาม แล้วนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต(ลาว) กรุณางดแต่งกาย สีแดง ขึ้นสักการะองค์พระธาตุศรีสองรัก  

 • 15.00

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม
  เรื่องราวความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน หนึ่งเดียวในเมืองไทย

 • 15.30

  เดินทางสู่ อ.เชียงคาน เมืองน่ารักที่เงียบสงบริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงความสวยงาม  

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงคานแกรนด์ หรือเทียบเท่า

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร หลังอาหารให้ท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน บนถนนชายโขง
  ที่มีร้านค้ามากมาย เชิญท่านเลือกชมสินค้าและของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ

วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมวิวภูทอก-วัดศรีคุนเมือง-แก่งคุดคู้-พระใหญ่ภูคกงิ้ว-วัดภูช้างน้อย-เลย
 • 05.00

  ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส แล้วเดินทางสู่ถนนชายโขง เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ตักบาตรข้าวเหนียว ณ ถนนชายโขง

 • 06.30

  นำท่านขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น ขึ้นสู่ ภูทอก ภูเขาที่ไม่สูงมากนัก เป็นที่ตั้งของสถานีทวนสัญญาณทีโอที และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเชียงคาน สามารถชมวิวแม่น้ำโขงได้โดยรอบ

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

 • 09.00

  กลับเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว เก็บสัมภาระ

 • 10.00

  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้

 • 10.30

  เที่ยวชม วัดศรีคุนเมือง แหล่งรวมศิลปะล้านนาและล้านช้าง อุโบสถและพระประธานมีลักษณะคล้ายที่วัดเชียงทอง ที่เมืองหลวงพระบาง มีองค์พระธาตุสีเหลืองตั้งเด่นอยู่กลางวัด

 • 11.00

  นำท่านชม แก่งคุดคู้ ชม แก่งหินกลางลำน้ำโขง จุดชมทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่งดงามแห่งหนึ่ง และให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝาก อาทิ ผ้านวมเชียงคาน,มะพร้าวแก้ว ที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของเชียงคาน  

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ภูคกงิ้ว หรือ “พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์” ตั้งอยู่ที่ภูคกงิ้วประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรหล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ  

 • 15.00

  นำท่านสู่ วัดภูช้างน้อย วัดที่ประดิษฐานพระใหญ่อีกองค์แห่งเมืองเชียงคาน นามว่า “พระพุทธศากยมุณีศรีเชียงคาน” พระพุทธรูปสีทองเด่นเป็นสง่าบนยอดภูช้างน้อย สามารถชมวิวของเมืองเชียงคานได้บนวัด

 • 16.00

  นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองเลย

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เลยวิลเลจ หรือเทียบเท่า  

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน ในบรรยากาศอันเงียบสงบ

วันที่ 3 เลย-ภูป่าเปาะ-ภูหอ(ฟูจิเมืองเลย)-สวนหินผางาม(คุนหมิงเมืองเลย)-สระบุรี-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  ตื่นรับอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 07.00

  อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.หนองหิน

 • 08.00

  เดินทางถึง ที่ทำการภูป่าเปาะ ให้ท่านเข้าห้องน้ำ แล้วเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถอีแต๊ก ของชาวบ้านในชุมชน เดินทางขึ้นสู่ ภูป่าเปาะ เนินเขาที่ไม่สูงมากนักประมาณ 900 เมตร นำท่านสู่จุดชมวิว ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศสองข้างทางที่สวยงาม จนถึงจุดชมวิว ให้ท่านชม ภูหอ ภูเขายอดราบที่สวยงาม มองดูคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ จึงได้ชื่อว่า “เป็นฟูจิแห่งเมืองเลย” ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม จากนั้นชมวิวแบบ 360 องศา บนยอดภูป่าเปาะที่สวยงามจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว  

 • 10.30

  นำท่านสู่ สวนหินผางาม “คุนหมิงเมืองเลย” โดยการ นั่งรถอีแต๊กอีกครั้ง เพื่อเข้าชม สวนหินผางาม ภูเขาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเป็นเขาหินปูนใหญ่บ้างเล็กบ้างขึ้นสลับกันไป ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก พร้อมพรรณไม้หายากที่ขึ้นแซมตามเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึกต่างๆ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.30

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ อ.มวกเหล็ก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ร้านอาหาร จ.สระบุรี

 • 20.00

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 21.30

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา  พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ