บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อุ่นใจไปกับเรา บัวหลวงแทรเวล แอนด์เซอร์วิส

บัวหลวง แทรเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
228 ถนนสุโขทัย แขวงสวนจิตลดา เขตดุสิต
02-241-8828
จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
bualuangtravel.tic@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี 1 วัน

ทัวร์ในประเทศ วันเดียว เที่ยวได้ สระบุรี 1 วัน
1,999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • สัมผัสวิถีชีวิตชาวไท-ยวน ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก      
 • วัดสมุหประดิษฐาราม
 • กาดฮิมน้ำพระยาทด
 • โยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
 • หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน
 • ตลาดหัวปลี 
BLT-178-427

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สระบุรี-วัดสมุหประดิษฐาราม-กาดฮิมน้ำพระยาทด -โยนกอุทยาน ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ –หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน- ตลาดหัวปลี
 • 06.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 06.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เสาไห้  จังหวัดสระบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่องขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

 • 09.00

  เดินทางถึง อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี นำท่านเข้าสู่ วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นตระกูลกัลยาณมิตร สร้างเพื่ออุทิศให้แก่มารดา เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวงภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจ คือพระประธานไม่มีพระนาม เป็นพระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย และพระอุโบสถทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นลวดลายดอกไม้และรูปสิงห์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ กาดฮิมน้ำพระยาทด  ให้ท่านได้อิสระ ถ่ายรูปเล่น สูดกลิ่นของธรรมชาติ ริมน้ำ ชมวิถีชีวิต อีกทั้งการแสดงหน้าเวทีที่มีมาสับเปลี่ยน คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดของเสียงดนตรีที่บรรเลง

 • 11.00

  นำท่านชม โยนกอุทยาน ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระบุรี  ที่เป็นสถานที่ตักน้ำมุรธาภิเษก หรือ น้ำรดพระเศียร ในงานราชาภิเษก หรือในพระราชพิธีสำคัญอื่นๆ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเข้าสู่ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี  ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของอาจารย์ทรงชัย วรรณกุลที่ต้องการอนุรักษ์มรดกของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน จึงได้รวบรวมทั้งสถานที่และสิ่งของต่างๆ แหล่งรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยวน สระบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มชาวล้านนาที่ถูกกวาดต้อนอพยพมาจากเมืองเชียงแสน บ่งบอกถึงรากเหง้าหรือที่มาชาวบ้านในชุมชนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไท-ยวน หรือชาวไทโยนก ที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรโยนกนาคนคร ปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมื่อกว่า ๒๐๐ ปีก่อน

 • 14.30

  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดหัวปลี  เป็นตลาดสไตล์บ้าน ๆ ท่ามกลางสวนกล้วยและสวนไผ่อันร่มรื่น ตั้งอยู่ด้านในศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  เผื่อแวะซื้อของฝากไปฝากคนทางบ้าน จนถึงเวลานัดหมาย

 • 16.00

  นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

 • 18.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 6. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ